Tomagra don Gaetano Sebastiano

don
Gaetano Sebastiano
Tomagra
Presbitero diocesano
14-05-1974
23-10-1999
gaetanotomagra@tiscali.it

Parroco di San Giuseppe – SCORDIA